Năm học 2019-2020 Trường Tiểu học đạt két quả thi đua cao.